dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Pierwszy stopień studiów W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Wnioski

Ogólne założenia dotyczące dwustopniowych studiów informatycznych

Zgodnie z artykułem 42. ustęp 1. ustawy o szkolnictwie wyższym [14], Rada Główna Szkolnictwa Wyższego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej lub z własnej inicjatywy określa minimalne wymagania programowe dla poszczególnych kierunków studiów. Niestety, jak do tej pory takie minimum programowe w odniesieniu do informatyki nie zostało opracowane (art. 42. ust. 4. stanowi, iż ``Uchwały Rady Głównej podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Edukacji Narodowej."). W tej sytuacji celowe jest skorzystanie z minimum programowego, opracowanego w latach 1988-1991 przez ACM i IEEE Computer Society Joint Curriculum Task Force. Zespół ten opracował w ciągu kilku lat m.in. podział I etapu studiów informatycznych (ang. undergraduate) na jednostki wiedzy (ang. knowledge units) [13]. Jest to rozwinięcie podziału informatyki na podobszary (ang. subareas), zaproponowanego w pracy [3]. Podział ten przedstawiono na schemacie na s. 20; stanowi on podstawę minimum programowego I stopnia studiów informatycznych na Politechnice Poznańskiej.

Podział informatyki na jednostki wiedzy
AL Algorytmy i struktury danych: podstawowe struktury danych; abstrakcyjne typy danych; algorytmy rekurencyjne; analiza złożoności; klasy złożoności; sortowanie i przeszukiwanie; obliczalność i nierozstrzygalność; strategie rozwiązywania problemów; algorytmy współbieżne i rozproszone (ok. 47 godz. wykładów)
PL Języki programowania: historia i przegląd języków programowania; maszyny wirtualne; reprezentacja typów danych; przepływ sterowania; przepływ danych, współdzielenie i zgodność typów; zarządzanie pamięcią w czasie wykonania; automaty skończone i wyrażenia regularne; gramatyki bezkontekstowe i automaty ze stosem; systemy translacji; semantyka języków programowania; paradygmaty programotwórcze; konstruktory programowania rozproszonego i współbieżnego (ok. 46 godz. wykładów)
AR Architektura systemów liczących: logika cyfrowa; systemy cyfrowe; reprezentacja danych na poziomie maszynowym; organizacja maszyn na poziomie asemblera; organizacja i architektura pamięci; interfejsy i komunikacja; architektury alternatywne (ok. 59 godz. wykładów)
NU Obliczenia numeryczne i symboliczne: reprezentacja liczb, błędy i przenoszenie oprogramowania; iteracyjne metody przybliżone (ok. 7 godz. wykładów)
OS Systemy operacyjne: historia, rozwój i filozofia; zadania i procesy; koordynacja procesów i synchronizacja; szeregowanie i rozsyłanie; organizacja pamięci fizycznej i wirtualnej; zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi; systemy plików i nazywanie zasobów; bezpieczeństwo i ochrona; komunikacja i sieci komputerowe; systemy rozproszone i systemy czasu rzeczywistego (ok. 31 godz. wykładów)
SE Metodologia i inżynieria oprogramowania: podstawowe koncepcje dotyczące rozwiązywania problemów; proces rozwoju oprogramowania; wymagania i specyfikacje; projektowanie oprogramowania i jego implementacja; weryfikacja i zatwierdzanie oprogramowania (ok. 44 godz. wykładów)
DB Bazy danych: przegląd, modele i zastosowania systemów baz danych; relacyjny model danych (ok. 9 godz. wykładów)
AI Sztuczna inteligencja i robotyka: historia i zastosowania sztucznej inteligencji; problemy, przestrzeń stanów i strategie poszukiwań (ok. 9 godz. wykładów)
HU Komunikacja człowiek--komputer: interfejsy z użytkownikiem; grafika komputerowa (ok. 8 godz. wykładów)
SP Problemy społeczne, etyczne i zawodowe: historyczny i społeczny kontekst informatyki; odpowiedzialność informatyka; ryzyko i obowiązki; własność intelektualna (ok. 11 godz. wykładów)
PR Wprowadzenie do programowania (opcjonalnie; ok. 12 godz. wykładów)

Opracowując program studiów dwustopniowych przyjęto, że studia inżynierskie będą trwały 3 lata, a studia magisterskie następne 2 lata.   I n ż y n i e r    i n f o r m a t y k  ma być przygotowany do świadomego stosowania różnych narzędzi informatycznych i ma mieć wiedzę umożliwiającą mu kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim. S t u d i a   m a- g i s t e r s k i e  powinny przygotować kandydata do tworzenia nowych narzędzi i metod oraz do ewentualnego prowadzenia prac badawczych. W trakcie studiów inżynierskich student powinien opanować materiał objęty minimum programowym, opartym na propozycji opracowanej przez ACM i IEEE. Powinno ono też uwzględniać specjalizację naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej. Każde minimum programowe wiąże się z pewnym rygorem i ogranicza zakres wyboru przedmiotów. Podobnie jest w przypadku prezentowanego programu studiów: przedmioty obieralne na poziomie studiów inżynierskich zostały, z konieczności, ograniczone do ostatniego semestru. Znacznie większy nacisk, niż to było do tej pory, położono w nowym programie studiów na pracę zespołową. Wprowadzono na kursie inżynierskim nowy przedmiot - Projekt zespołowy. W ramach tego przedmiotu studenci w grupach kilkuosobowych będą realizowali projekt, który będzie przedmiotem obrony i będzie pełnił funkcję pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia magisterskie są zbiorem specjalizacji. Każda specjalizacja ma określony r d z e ń, który składa się z przedmiotów podstawowych dla tej specjalizacji (ok. 60% ) -- pozostałe przedmioty student może wybierać z bardzo szerokiej oferty, zgodnie ze swymi zainteresowaniami.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Pierwszy stopień studiów W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Wnioski