dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Ramowy program pierwszego stopnia W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Założenia dotyczące programu studiów

Ogólne omówienie programu studiów

Przyjęto podział okresu trwania studiów na II etapy: 3 lata - pierwszy stopień (inżynierski), następnie 2 lata - drugi stopień (magisterski). Po 3 latach studiów student podejmie decyzję: albo chce (przynajmniej na razie) zakończyć studia na poziomie inżynierskim, albo kontynuuje je na poziomie magisterskim. Poniżej przedstawiono ogólne omówienie proponowanego planu studiów na pierwszym etapie. Ogólnie biorąc, słuchacz wyższej uczelnni powinien zdobyć wiedzę ogólną i specjalistyczną. W zakresie wiedzy ogólnej w proponowanym programie studiów przyjęto rozwiązanie dwuwarstwowe. Pierwszą warstwę stanowi Wprowadzenie do informatyki. Przedmiot ten oprócz przedstawienia całej dyscypliny powinien pokazać, że jest to dziedzina wciąż żywa, która ma co prawda wypracowane już niektóre, bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia, metody, ale nie wszystkie problemy jeszcze rozwiązano. Trzeba też przekonać studenta, że informatyka to nie tylko programowanie i wzbudzić w nim zainteresowanie do studiowania podstaw informatyki. Należy również przedstawić historię informatyki, pokazując nie tylko sukcesy, ale także porażki, jakie miały miejsce przy opracowywaniu systemów informatycznych. Przedmiot ten jest wspierany przez Narzędzia informatyki, które powinny zaznajomić studenta z podstawowymi narzędziami, takimi jak sieci komputerowe, arkusze kalkulacyjne, programy redagujące teksty itp. Drugą warstwę stanowi grupa przedmiotów obejmujących wszystkie jednostki wiedzy wyspecyfikowane przez ACM/IEEE. Liczba godzin wykładowych jest mniej więcej zgodna z tym, co zaproponowano w raporcie opracowanym przez ACM i IEEE. Wyjątek stanowią tutaj Bazy danych. W omawianym raporcie proponuje się ok. 9 godzin wykładów. Doceniając popularność tej tematyki i jej praktyczne znaczenie, zdecydowano się zwiększyć liczbę godzin poświęconych na ten przedmiot. Na pierwszym poziomie studiów przedmioty matematyczne występują jako Matematyka I, Matematyka II, Metody numeryczne, Badania operacyjne i Wprowadzenie do optymalizacji kombinatorycznej w łącznym wymiarze 300 godz. Pozostałe przedmioty teoretyczne będą nauczane na kursie magisterskim, w powiązaniu z innymi przedmiotami, dla których będą stanowiły podstawę. Nie oznacza to jednak, że studia na poziomie inżynierskim zamienią się w zbiór kursów programowania. Na przykład takie pojęcia, jak wyrażenia regularne, czy też automat skończony, będą zaprezentowane studentowi w ramach przedmiotu Języki formalne i kompilatory, który będzie obejmował zagadnienia omawiane w starym programie w ramach 3 różnych przedmiotów: Teoretycznych podstaw programowania, Teorii Automatów i Translatorów. Omawiając metody implementacji języków programowania, a w szczególności problemy analizy leksykalnej, należy przedstawić wyrażenia regularne, koncepcję automatu skończonego i generator analizatorów LEX. Generator ten jest użytecznym narzędziem dostępnym zarówno w środowisku systemu DOS, jak i UNIX, i dzięki temu stanowi doskonałe (praktyczne) uzasadnienie dla wprowadzenia podstawowych pojęć z zakresu teorii automatów skończonych. Podobnie jest z gramatykami bezkontekstowymi i generatorem YACC. W nowym programie mamy zatem do czynienia nie tyle z  e l i m i n a c j ą  przedmiotów teoretycznych, co  z  i n t e g r a c j ą  zagadnień teoretycznych i praktycznych. W proponowanym programie studiów informatycznych zrezygnowano z nauczania fizyki. Autorzy programu doszli bowiem do wniosku, że pobieżne przedstawienie tego obszernego przedmiotu nie ma sensu, a dokładne nie jest możliwe wobec ogromu wiedzy profesjonalnej, którą winien posiąść nowoczesny informatyk. W programie znajduje się natomiast elektronika. Oprócz przedstawienia podstaw technologii CMOS i TTL oraz zasad działania wzmacniacza i pamięci 1-bitowej, należy (na początku) zapoznać studenta również z elementami teorii obwodów i podstawami miernictwa (w proponowanym programie nie ma osobnego przedmiotu poświęconego elektrotechnice czy teorii obwodów). Inżynier informatyk musi mieć dobre przygotowanie językowe, zwłaszcza jeśli chodzi o język angielski. Stąd też zaplanowano łącznie 240 godzin kursu języka angielskiego. Dobrze by było, gdyby kończąc studia inżynierskie, student zdał egzamin i otrzymał First Certificate in English. Niestety, ograniczenia czasowe, jak i ważność oraz rozległość problematyki zawodowej nie pozwalają na wprowadzenie drugiego języka obcego w podobnym wymiarze. Bardzo ważnym i wciąż niedocenianym elementem kształcenia jest praca zespołowa. Aby przygotować studenta do pracy w zespole, w programie studiów umieszczono przedmiot Projekt zespołowy. Kandydat na inżyniera będzie pracował jako programista w zespole programistów realizujących projekt pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego. Efektem projektu zespołowego będzie praca dyplomowa inżynierska. Istotną rolę w przygotowaniu do zespołowej realizacji projektów odgrywają również Międzynarodowe Zawody w Programowaniu Zespołowym, organizowane pod patronatem ACM. Od 1995 roku Politechnika Poznańska wraz z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Poznaniu organizują eliminacje uczelniane do tego konkursu; ich celem jest nie tylko wyłonienie reprezentacji (ACM nie wymaga, aby reprezentacja uczelni była wyłoniona w drodze konkursu), ale przede wszystkim propagowanie idei pracy zespołowej. Ostatni semestr studiów inżynierskich jest w istocie cały obieralny. Oprócz 3 przedmiotów do wyboru jest jeszcze wspomniany wcześniej Projekt zespołowy i Zastosowania informatyki. Projekt zespołowy ma charakter obieralny, gdyż to student decyduje, jaki projekt będzie realizował. Również Zastosowania informatyki mają charakter obieralny. Jest to de facto zbiór przedmiotów, jak np. Informatyka w medycynie, Informatyka w bankowości itp., i student wybierze jeden z nich. Przedmioty do wyboru mają umożliwić studentowi wzbogacenie swojej sylwetki zawodowej zgodnie z własnymi preferencjami.

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Ramowy program pierwszego stopnia W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Założenia dotyczące programu studiów