dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr III W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr I

Semestr II


Algorytmy i struktury danych (2w, -ć, 2l)
Podstawowe struktury danych, pojęcie typu danych, proste typy danych, tablice, rekordy, zbiory, pliki; reprezentacje struktur danych; podstawowe operacje na zbiorach, haszowanie; abstrakcyjne typy danych, stosy, listy liniowe, struktury drzewiaste: drzewa binarne, drzewa wielokierunkowe; podstawy algorytmizacji, pojęcie algorytmu, metody zapisu algorytmu: opis słowny, schematy blokowe, sieci działań, języki programowania, weryfikacja poprawności i kompletności algorytmów; podstawowe typy algorytmów i metody algorytmiczne, algorytmy sekwencyjne, iteracyjne, rekurencyjne, probabilistyczne, metody dziel i zwyciężaj, metoda zachłanna, programowanie dynamiczne; algorytmy dla podstawowych zagadnień kombinatorycznych, sortowanie, wybór, poszukiwanie w drzewach zrównoważonych, algorytmy teoriografowe: przeszukiwanie grafu wgłąb i wszerz, znajdowanie dróg, domknięcie przechodnie; analiza złożoności algorytmów i problemów, złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów, złożoność w najgorszym przypadku i złożoność średnia; klasy problemów decyzyjnych: P,NP, NP-zupełne, silnie NP-zupełne, wielomianowa hierarchia problemów, złożoność obliczeń równoległych, hipoteza obliczeń równoległych, rozwiązywalność i aproksymacja problemów optymalizacyjnych.

Programowanie niskopoziomowe (2w, -ć, 2l)
Podstawowe elementy języka C (język C a Pascal, przepływ sterowania, wejście-wyjście); zaawansowane elementy języka C (wskaźniki, struktury danych); podstawowe rozkazy procesorów 80x86; wprowadzenie do asemblerów MASM i TASM; zasady przechowywania danych w pamięci operacyjnej; podprogramy; oddzielnie kompilowane moduły; łączenie asemblera z językami wysokiego poziomu; makrogeneracja i kompilacja warunkowa; operacje na pojedynczych bitach i ciągach znaków; przerwania i ich obsługa; programy rezydentne; obsługa urządzeń zewnętrznych.

Systemy operacyjne I (2w, -ć, 2l)
System plików: organizacje plików, katalogi i ich struktury, system plików w systemie UNIX, zarządzanie przestrzenią na dysku, metody alokacji plików na dysku; optymalizacja ruchu głowic dyskowych, niezawodność, spójność i sprawność systemu plików, rozproszone systemy plików; zarządzanie pamięcią operacyjną: zarządzanie pamięcią dzieloną na strefy statyczne i dynamiczne, pamięcią ze stronicowaniem na żądanie, pamięcią segmentową ze stronicowaniem; pamięć wirtualna; zarządzanie pamięcią w systemie UNIX; zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia: struktura oprogramowania we/wy, użytkowanie systemu UNIX (system plików, programy usługowe, programowanie powłoki).

Układy techniki cyfrowej (2w, 1ć, 2l) Wprowadzenie, zakres przedmiotu; podstawowe bloki funkcjonalne jako elementarne ,,cegiełki", z których składamy układy cyfrowe; TTL, CMOS różne technologie - ich wpływ na właściwości użytkowe układów; podstawy teorii układów cyfrowych; algebra Boole'a; układy kombinatoryczne i sekwencyjne; podstawowe funkcje logiczne, sposoby przedstawiania funkcji logicznych, minimalizacja funkcji logicznych, automaty synchroniczne i asynchroniczne; podstawowe funktory logiczne; typy przerzutników D, D-latch, SR, JK-MS; rejestry szeregowe i równoległe, pamięć cyrkulacyjna, rejestry liczące; pamięci statyczne i dynamiczne, typy pamięci RAM, ROM, CAM, łączenie pamięci, parametry, cykle zapisu i odczytu; programowane zespoły logiczne PLD, PLA, PAL; liczniki: typy liczników, ich właściwości, liczniki synchroniczne i asynchroniczne, binarne, dziesiętne; projektowanie liczników; multipleksery i demultipleksery; komparatory, łączenie komparatorów; kodery, dekodery, translatory kodów; sumatory: sumatory binarne, dziesiętne, subtraktory, ALU; przetworniki A/C i C/A; przetwarzanie NBC w BCD i BCD w NBC; współpraca układów cyfrowych z otoczeniem; wprowadzanie i wyprowadzanie danych, wyświetlanie statyczne i dynamiczne; łączenie układów cyfrowych, połączenia układów wykonanych w różnych technologiach; układy uzależnień czasowych; sposoby organizacji systemów cyfrowych, iteracja w czasie i przestrzeni; taktowanie systemów cyfrowych, częstotliwości maksymalne; projektowanie układów cyfrowych, podejście ,,bottom-up" i ,,top-down"; projektowanie układów sterowania, synteza układu sterowania, układy sterowania oparte na licznikach i układach mikroprogramowanych.

Elementy metod numerycznych (1w, -ć, 1l) Podstawowe pojęcia analizy numerycznej; numeryczna realizacja obliczeń na wielomianach i funkcjach wymiernych; interpolacja; układy równań liniowych; równania nieliniowe i układy równań nieliniowych.

Matematyka II (3w, -ć, -l) Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenia losowe i działania na nich, miara i przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, tw. Bayesa, zdarzenia niezależne i zależne, zmienne losowe, dystrybuanta, momenty i parametry pozycyjne, funkcje charakterystyczne, niektóre rozkłady, ciągi zmiennych losowych i ich zbieżność, prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne, procesy losowe, funkcja korelacyjna, stacjonarność i ergodyczność, proces Poissona, procesy Markowa; elementy statystyki matematycznej: momenty z próby i ich funkcje, testy istotności, własności estymatorów i metody ich uzyskiwania. Elementy teorii obliczeń: przedmiot teorii obliczeń, funkcje rekurencyjne częściowe, maszyny Turinga i maszyna RAM, elementy rachunku lambda, rezolucja w klauzulach Horna, weryfikacja poprawności programów sekwencyjnych , związki z teorią języków formalnych i teorią translacji.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr III W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr I