dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr II W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Krótki opis przedmiotów

Semestr I


Przy każdej nazwie przedmiotu w nawiasie podana jest organizacja przedmiotu. Zapis 2w, -ć, 2l oznacza, że odbywają się 2 wykłady tygodniowo, brak jest ćwiczeń audytoryjnych oraz mają miejsce 2 godziny laboratorium tygodniowo z danego przedmiotu.

Wprowadzenie do programowania (2w, -ć, 2l) Ogólna charakterystyka języka Pascal i środowiska programistycznego; posługiwanie się zintegrowanymi systemami programowania (lab.); redagowanie tekstów w edytorach zintegrowanych systemów programowania (lab.); podstawowe elementy języka; typy danych i ich opis; zmienne; wyrażenia; instrukcje; funkcje i procedury standardowe; programowanie zorientowane obiektowo; informacje o bibliotekach obiektowych.

Wprowadzenie do informatyki (2w, -ć, -l) Informatyka jako przedmiot kształcenia i dziedzina badań; modele obliczeń i granice obliczalności; metody i języki programowania; translatory i interpretery; metody numeryczne i symulacja komputerowa; inżynieria oprogramownia; organizacja systemów liczących i sieci komputerowe; systemy operacyjne; bazy danych; ochrona danych i wirusy komputerowe; komputerowe sterownie i systemy czasu rzeczywistego; sztuczna inteligencja; komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i podejmowania decyzji; grafika komputerowa i wirtualna rzeczywistość.

Narzędzia informatyki (2w, -ć, 2l)
Ogólne zasady organizacji i działania sprzętu komputerowego; elementy klasycznej architektury komputera; omówienie przykładu komputera osobistego IBM PC, wybrane urządzenia zewnętrzne; zadania systemów operacyjnych - punkt widzenia użytkownika, przykład systemu MS-DOS: system plików w MS-DOS, zarządzanie pamięcią, charakterystyka zaawansowanych komend, zasady tworzenia plików wsadowych; wybrane programy narzędziowe dla systemu MS-DOS; środowiska graficznego kontaktu z użytkownikiem, przykład środowiska MS-Windows; podstawowe informacje o sieciach komputerowych; charakterystyka sieci lokalnych, zasady użytkowania sieci Novel NetWare; informacje ogólne o sieci rozległej INTERNET oraz podstawowych usługach w tej sieci; przegląd wybranych klas oprogramowania użytkowego; procesory tekstu i edytory; zasady formatowania i przygotowywania dokumentów; arkusze kalkulacyjne, elementy analizy danych, makropolecenia; systemy przygotowywania ilustracji graficznych oraz grafika prezentacyjna.

Elektronika (3w, -ć, -l)
Obwody prądu stałego: prawa Ohma, Kirchoffa, źródło prądowe, źródło napięciowe; obwody prądu zmiennego: czwórnik liniowy, tw.Thevenina i Nortona, rezonans, char. Bode'go, linia długa, sygnał w dziedzinie czasu i częstotliwości, przebiegi nieustalone, przebiegi niesinusoidalne; elementy elektroniczne: podstawy technologii, diody, tranzystor bipolarny i polowy, tyrystor, optoelementy; układy na elementach dyskretnych: wzmacniacze OE, OC, OB, stabilizatory napięcia i prądu, generatory, wzmacniacze mocy, multiwibratory, układy kształtujące sygnały; wzmacniacze operacyjne: układy na wzmacniaczach idealnych, wzmacniacze rzeczywiste: parametry i charakterystyki, komparatory napięcia; podstawowe układy cyfrowe w technice scalonej: parametry i charakterystyki podstawowych bramek: TTL, ECL, MOS, CMOS, porównanie technologii; układy cyfrowe w technologii MOS: logika statyczna, logika dynamiczna, podstawowe komórki pamięci; układy CMOS - wybrane zagadnienia projektowe. Ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone w następnym semestrze.

Matematyka I (5w, 3ć, -l)
Elementy algebry i teorii mnogości: funktory zdaniotwórcze, rachunek zdań, teorie aksjomatyczne, działania na zbiorach, relacje, zbiory uporządkowane, moc zbioru, działania zewnętrzne i wewnętrzne w zbiorze, podstawowe struktury algebraiczne, przestrzeń wektorowa, macierze i wyznaczniki, układy równań i nierówności liniowych; elementy analizy matematycznej: ciągi i szeregi liczbowe, funkcje wielu zmiennych i ich ekstrema, całki (nieoznaczona, oznaczona i niewłaściwe); elementy kombinatoryki i teorii grafów: permutacje, kombinacje, wariacje, funkcje tworzące i równania rekurencyjne, spójność grafu, cykl i droga Eulera, cykl Hamiltona, tw. Kuratowskiego, drzewa, kolorowanie grafu.

Prawo i ekonomia dla informatyków (2w, -ć, -l)
Zagadnienia prawne: system prawa, gałęzie prawa; prawo państwowe, administracyjne, karne i prawo pracy; prawo gospodarcze, podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego; przedsiębiorstwa państwowe; elementy prawa cywilnego: prawo rzeczowe, umowy, zobowiązania; prawo wynalazcze, prawo autorskie; elementy prawnej regulacji obrotu z zagranicą: zagadnienia celne, dewizowe, transportowe, inwestycje zagraniczne. Zagadnienia ekonomiczne: rozwój gospodarczy i jego mierniki, bariery, czynniki i tendencje współczesnego rozwoju gospodarczego; społeczne koszty wzrostu i rozwoju ekonomicznego; zarys teorii koniunktury; gospodarka rynkowa: mechanizm, kategorie, prawa i podmioty; pieniądz, system walutowy, banki, giełdy; węzłowe problemy i przesłanki restrukturyzacji i dynamizowania polskiej gospodarki.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr II W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Krótki opis przedmiotów