dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr V W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr III

Semestr IV


Systemy baz danych I (2w, -ć, 2l) Wprowadzenie do systemów baz danych: historia rozwoju systemów baz danych, miejsce w informatyce i rola w konstruowaniu systemów informatycznych; relacyjny model danych: algebra relacji, rachunek krotek; implementacje relacyjnego modelu danych: język SQL - system Oracle (język zapytań, język manipulacji danymi DML, język definicji danych DDL), standardy języka SQL, język Quel - system Ingres, język QBE - system DB2; inne modele danych: model sieciowy, model hierarchiczny, modele semantyczne, model postrelacyjny, model obiektowy.

Sieci komputerowe I (2w, -ć, 2l) Funkcje i usługi sieci komputerowych; architektura ISO/OSI; technologie lokalnych sieci komputerowych (LSK); normalizacja LSK; Ethernet; FastEthernet; 100 VG Any LAN; Token Ring; FDDI; ATM; bardzo szybkie LSK (np. HIPPI, Fiber Channel); adresacja w sieci Internet; protokoły rodziny TCP/IP; urządzenia i protokoły do współpracy międzysieciowej: mosty i węzły międzysieciowe; zarządzanie LSK (protokół SNMP, baza informacji zarządzania, platformy zarządzania, aplikacje zarządzania).

Języki formalne i kompilatory (2w, -ć, 2l) Wyrażenia regularne i język AWK; wprowadzenie do analizy leksykalnej i generatora LEX; analiza leksykalna i elementy teorii automatów skończonych; języki bezkontekstowe i rozbiór gramatyczny metodą ,,z góry na dół"; rozbiór gamatyczny metodą ,,z dołu do góry" i wprowadzenie do generatora YACC; gramatyki niejednoznaczne i rozstrzyganie konfliktów; języki kontekstowe, gramatyki atrybutowe i translacja sterowana składnią; analiza semantyczna i generacja kodu pośredniego; dostęp do nazw nielokalnych i metody przekazywania parametrów; podstawowe strategie dynamicznego przydziału pamięci; wykrywanie wiszących referencji i zbieranie nieużytków; generacja kodu wynikowego; optymalizacja kodu i częściowa ewaluacja programów.

Grafika komputerowa (1w, -ć, 1l) Podstawy teorii widzenia; graficzne urządzenia wyświetlające; układy odniesienia (współrzędnych); podstawowe algorytmy rastrowe; transformacje geometryczne obiektów na płaszczyźnie; obcinanie 2D; opis obiektów graficznych; transformacje geometryczne w przestrzeni; obcinanie 3D; rzutowanie; algorytmy wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych; modelowanie oświetlenia; modelowanie krzywych i powierzchni; fotorealistyczna wizualizacja obiektów rzeczywistych; animacja; biblioteki graficzne; architektury systemów graficznych.

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (2w, -ć, 1l) Podstawowe pojęcia, historia i stan obecny dyscypliny, architektura systemów inteligentnych, podstawowe techniki reprezentacji wiedzy i wnioskowania, metody rozwiązywania problemów, przykłady ich zastosowań, metody pozyskiwania wiedzy, mechanizmy pozyskiwania wiedzy, sieci neuronowe, inteligencja rozproszona, przykłady zastosowań metod sztucznej inteligencji w przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu obrazów, robotyce i innych zagadnieniach, perspektywy rozwoju dyscypliny i jej implikacje społeczne.

Inżynieria oprogramowania II (2w, -ć, 2l) Organizacja pracy grupowej; strukturalizacja dokumentów; zasady tworzenia hipertekstu; wymiana dokumentów tradycyjnych i strukturalizowanych w działalności instytucji; nowoczesne techniki implementacji: specyfikowanie szablonów procedur, języki czwartej generacji; integracja programów użytkowych; standaryzacja wymiany danych między aplikacjami; testowanie i weryfikacja oprogramowania; zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym i konfiguracjami oprogramowania; zagadnienie produktywności; szacowanie i ocena kosztów; ewolucja środowisk inżynierii oprogramowania; cykl rozwojowy systemu z wiedzą.

Sterowanie komputerowe (2w, -ć, 2l) Podstawowe pojęcia teorii sterowania (sterowanie, regulacja, obiekt sterowania, zakłócenia, itp.); struktury systemów sterowania (klasyfikacja); liniowe układy sterowania ciągłego (opis dynamiki układów, wskaźniki jakości sterowania), regulatory (charakterystyki i dobór nastaw); dyskretne układy sterowania: opis dynamiki układów dyskretnych, człon formujący, wskaźniki jakości sterowania (proste i złożone), klasyczne algorytmy sterowania w wersji dyskretnej, synteza algorytmów regulatora cyfrowego (np. dobór korektora szeregowego), algorytmy sterowania z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji (regulatory rozmyte i neuronowe); struktura sprzętowa, funkcjonalna i klasyfikacja komputerowych systemów sterowania; sprzęt KSS: struktura kanału automatyki, przetworniki A/C i C/A, sterowniki logiczne, mikrokontrolery; oprogramowanie wizualizacji procesu, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, wymagania funkcjonalne dotyczące oprogramowania KSS, zasady programowania systemów PLC.

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Semestr V W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr III