Studium doktoranckie w zakresie INFORMATYKI

Plan Studium
(liczba godzin, E - egzamin)

sem.1 sem.2 sem.3 sem.4 sem.5 sem.6 sem.7 sem.7
Przedmioty ogólne
1.Zaawansowane systemy informatyczne 8E
2.Teoria szeregowania zadań 8E
3.Komputerowe systemy wspomagania decyzji 8E
4.Problemy sztucznej inteligencji 8E
Przedmity kierunkowe
1. Przedmiot obieralny 1 8E
2. Przedmiot obieralny 2 8E
3. Przedmiot obieralny 3 8E
4. Przedmiot z dyscypliny podstawowej1) 6E
5. Przedmiot z dyscypliny dodatkowej2) 6E
6.Język obcy3) E
Sminarium doktoranckie 4 4 12 12 12 14 14 14
Razem
20 20 20 20 20 20 20 14
1) Zakończony egzaminem doktorskim w zakresie dyscypliny podstawowej.
2) Zakończony egzaminem doktorskim w zakresie dyscypliny dodatkowej.
3) Zakończony egzaminem doktorskim.

Wykaz przykładowych przedmiotów obieralnych

Prawa i obowiązki uczestników Studium (wyjątki)

1.Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani do:

2.Uczestni studiów doktoranckich pobierający stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godz./rok. Od obowiązku tego mogą być zwolnieni przez kierownika Studium studenci zagraniczni.

3.Uczestnik studiów doktoranckich nie otrzymujący stypendium może za zgodą zatrudniającego go zakładu pracy pozostawać w stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy istnieje obowiązek prowadzenia przez uczestnika zajęć dydaktycznych w wymiarze ustalonym przez kierownika Studium, nie więcej jednak niż 45 godz./rok.

4.Uprawnienia pracownicze, zakres dodatkowych świadczeń na rzecz uczestników studiów doktoranckich, warunki skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich oraz związane z tym określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.10 czerwca 1991 (Dz.U.nr58,poz.249, Dz.U.z 12 grudnia 1992,nr5,poz.26).

Kierownik studium:
Studium 1997-2001 i 2002-2006
Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
adres: ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,  
telefon: (48-61) 8790-790
fax:      (48-61) 8771-525
Studium 1999-2003
dr hab. Andrzej Marciniak
adres: ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
telefon: (48-61) 6652-364
fax:      (48-61) 8771-525